HANDELSBETINGELSER

Aftalen

Service Pakke Aftalen (”Aftalen”) giver kunden ret til at benytte de rabataftaler der til enhver tid er indgået af PX3, og de services som fremgår af www.px3.dk.

Kunden skal senest 14 dage efter Aftalens indgåelse fremsende kopi af fakturaer til PX3 for de indkøbsområder, som er afkrydset i Aftalen. Fakturakopierne skal have et sådant omfang, at PX3 får et retvisende billede af kundens indkøb, både med hensyn til pris og kvantiteter. Såfremt PX3 ikke modtager fakturakopier fra kunden, ændre dette ikke på Aftalens bindende virkning for kunden, og den fulde kontraktsum for den samlede bindningsperiode vil desuagtet blive opkrævet hos kunden til sædvanlig/aftalt forfaldstid.

Betaling

PX3 udsteder faktura til kunden umiddelbart efter underskrivelse af Aftalen dækkende de første 12 måneder af aftalens løbetid og herefter en gang årligt. Betalingsfristen er 14 dage netto kontant. Ved forsinket betaling opkræves 1,5% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen og indtil betaling sker. Endvidere opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Betalinger i henhold til Aftalen skal ske til Nykredit reg: 8117 konto 0002880991. Såfremt kundens betaling udebliver og betalingmisligholdsen ikke afhjælpes senest 10 dage efter, at påkrav herom er fremsat til kunden, er PX3 berettiget til at ophæve aftalen og kræve straks betaling af den aftalte kontraktsum for den resterende del af Aftalens bindingsperiode. Kunden er i den forbindelse opmærksom på, at en meget væsentlig del af PX3s arbejde udføres i det første år af aftaleperioden, og at PX3 ikke får dækket sine omkostninger forbundet hermed, medmindre der modtages betaling for hele bindingsperioden.
Alle priser i Aftalen er eksklusiv moms.

Fortrolighed

De oplysninger der udveksles mellem parterne til brug for opfyldelse af Aftalen skal betragtes og behandles som fortrolige erhvervshemmeligheder omfattet af markedsføringslovens § 23.

Aftalens varighed og opsigelse

Aftalen træder i kraft på datoen for Aftalens indgåelse og løber i den aftalte bindingsperiode. Aftalen er for kunden uopsigelig i bindingsperioden og forlænges automatisk med 12 måneder ad gangen, såfremt den ikke bliver opsagt. Ønsker kunden at opsige Aftalen, skal dette ske senest 30 dage før Aftalens udløb. PX3 kan løbende opsige Aftalen med 14 dages varsel mod forholdsmæssig tilbagebetaling til kunden. Opsigelse af Aftalen skal ske skriftlig til info@px3.dk. PX3 bekræfter kundens opsigelse pr. e-mail.

Besparelsesgaranti

Såfremt PX3 ikke levere en besparelse til kunden på minimum det dobbelte af den fakturerede pris, krediteres differencen, således at kunden maksimalt kommer til at betale et beløb svarende til 50% af de beregnede besparelser.

Beregning af besparelse

Prisen tillægges en procentdel af den årlige beregnede besparelse. Ved beregningen heraf samt beregningen af besparelsen i helhold til besparelsesgarantien, beregnes besparelsen ud fra den samlede bindingsperiode og fordeles ligeligt henover bindingsperioden. De skitserede besparelser skal kunne igangsættes inden for Aftalens løbetid, men ikke nødvendigvis være fuld ud implementeret. Kunden er ikke forpligtet til at benytte sig af de besparelsesforslag PX3 anbefaler. De foreslåede besparelser vil dog indgå i den samlede beregning af besparelses og en evt. tilbagebetaling, uanset om kunden vælger at benytte sig af besparelserne.
Eksempel:
Ved en bindingsperiode på 3 år, hvor der forslås en besparelse første år på 10.000 kr. og de to efterfølgende år på 40.000 kr., vil den samlede årlige beregnede besparelse være 30.000 kr. for alle årene uanset om Kunden vælger at benytte de foreslåede besparelser.

Information og markedsføring

PX3 er forpligtet til at holde kunde informeret om nye tiltag via. nyhedsmails. Kunden bliver ved indmeldelse automatiks tilmeldt nyhedsmail, men kan til enhvertid fravælge modtagelsen af nyhedsmails.

Købsaftaler indgået mellem kunden og leverandøren

Kundens ret til at benytte PX3 rabataftaler er betinget af, at kunden kan opfylde leverandørens betingelser herfor. Købsaftaler indgås direkte mellem den enkelte leverandør og kunden. PX3 påtager sig intet ansvar for leverandørens opfyldelse af købsaftalen, herunder kvalitet, omfanget af emner og ydelser, eller eventuelle forsikringsdækninger. Kundens reklamation over fejl og mangler mv. skal ske direkte overfor leverandøren. Fakturering for købte varer og/eller tjenester sker direkte fra leverandøren til kunden i henhold til leverandørens betingelser for samhandel.
PX3s ansvar over for kunden kan aldrig overstige 50% af den samlede kontraktsum. PX3 er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill.

Ændringer af Aftalens vilkår

PX3 kan ændre disse betingelser med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles på PX3’s hjemmeside, og i tilfælde af væsentlige ændringer ved fremsendelse af den ændrede leveranceaftale pr. e-mail til kunden. Såfremt PX3 varsler væsentlige ændringer i vilkår og priser kan kunden i PX3’s varslingsperiode opsige aftalen til udgangen af PX3’s varslingsperiode, uanset at dette sker i kundens bindingsperiode. Varslet ændringer skal indeholde oplysning om kundens ret til at opsige Aftalen. Ændringer i vilkår og priser, som alene er til kundens fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på PX3’s hjemmeside. PX3 forbeholder sig ret til, uden varsel, at regulerer prisen en gang årligt pr. 1 november, med max 5%.

Få et uforpligtende opkald