HANDELSBETINGELSER

STANDARDBETINGELSER FOR SERVICE PAKKE

Aftalen

Service Pakke Aftalen (”Aftalen”) giver kunden ret til at benytte de rabataftaler der til enhver tid er indgået af PX3, og de services som fremgår af www.px3.dk.

PX3 arbejder kontinuerligt på, at der til enhver tid er de bedst mulige rabataftaler til rådighed for kunden. Det betyder, at de bestående rabataftaler løbende revideres og rabatsatser som følge heraf kan gå både op og ned. Videre kan nogle leverandører udgå og andre komme til. PX3 kan som følge heraf ikke indestå for, at alle rabataftaler med leverandører består uforandrede gennem aftaleperioden. Sådanne ændringer i indhold eller udbud af rabataftaler skal ikke varsles over for kunden og giver ikke kunden ret til forkortet opsigelse af Aftalen.

Kunden skal senest 14 dage efter Aftalens indgåelse fremsende kopi af fakturaer til PX3 for de områder, som er afkrydset i Aftalen. Fakturakopierne skal have et sådant omfang, at PX3 får et retvisende billede af kundens indkøb, både med hensyn til pris og kvantiteter. Såfremt PX3 ikke modtager fakturakopier fra kunden, ændre dette ikke på aftalens gyldighed, og aftalens fulde beløb vil blive opkrævet.

Betaling

Faktura for aftalen fremsendes af PX3 efter underskrivelse af Aftalen, og herefter en gang årligt. Betalingsfristen er 14 dage netto kontant. Ved forsinket betaling opkræves 1,5% i rente pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen og til betaling sker. Endvidere opkræves et rykkergebyr på kr. 100,- pr. rykker. Betalinger vedrørende Aftalen skal ske til Nykredit Reg. nr. 8117 konto 0002880991. Såfremt betaling udebliver – på trods af at der er blevet rykket herfor – er PX3 og leverandøren berettiget til at lukke for kundens indkøb og annullere alle ikke leverede ordre.

Fortrolighed

De oplysninger der udveksles mellem parterne til brug for opfyldelse af Aftalen skal betragtes og behandles som fortrolige erhvervshemmeligheder omfattet af markedsføringslovens § 19.

Aftalens varighed og opsigelse

Aftalen træder i kraft på datoen for aftalens indgåelse og løber i den aftalte bindingsperiode. Aftalen er en løbende aftale og forlænges automatisk med 12 måneder ad gangen, såfremt den ikke bliver opsagt. Ønsker kunden at opsige Aftalen, skal dette ske senest 30 dage før Aftalens udløb. PX3 kan opsige Aftalen med 14 dages varsel mod forholdsmæssig tilbagebetaling til kunden. Opsigelse af aftalen skal ske skriftligt til info@px3.dk. PX3 bekræfter kundens opsigelse pr. e-mail.

Besparelsesgaranti

Kan PX3 ikke leverer minimum det dobbelte af den fakturerede pris i besparelse, krediteres differencen, således kunden maksimalt kommer til at betale 50% af de beregnede besparelser. Besparelsesgarantien beregnes ud fra den samlede aftaleperiode. De skitserede besparelser skal kunne igangsættes inden for Aftalens løbetid, men ikke nødvendigvis være fuld ud implementeret. Kunden er ikke forpligtiget til at benytte sig af de besparelsesforslag PX3 anbefaler. Dog vil de foreslåede besparelser indgå i den samlede beregning af besparelser og en evt. tilbagebetaling. Dette uanset om kunden vælger at benytte sig af besparelserne.

Information og markedsføring

PX3 er forpligtiget til at holde kunden informeret om nye tiltag via nyhedsmails. Kunden bliver ved indmeldelse automatisk tilmeldt nyhedsmail, men kan til enhver tid fravælge modtagelsen af nyhedsmails.

Købsaftaler indgået mellem kunden og leverandøren

Kundens ret til at benytte PX3 rabataftaler er betinget af, at kunden kan opfylde leverandørens betingelser herfor. Købsaftaler indgås direkte mellem den enkelte leverandør og kunden. PX3 påtager sig intet ansvar for leverandørens opfyldelse af købsaftalen, herunder kvalitet, omfanget af emner og ydelser, eller eventuelle forsikringsdækninger. Kundens reklamation over fejl og mangler mv. skal ske direkte overfor leverandøren. Fakturering for købte varer og/eller tjenester sker direkte fra leverandøren til kunden i henhold til leverandørens betingelser for samhandel.

Ændringer af Aftalens vilkår

PX3 kan ændre disse betingelser med et varsel på mindst 1 måned. Ændringerne varsles på PX3’s hjemmeside, og i tilfælde af væsentlige ændringer ved fremsendelse af den ændrede leveranceaftale pr. e-mail til kunden. Såfremt PX3 varsler væsentlige ændringer i vilkår og priser kan kunden i PX3’s varslingsperiode opsige aftalen til udgangen af PX3’s varslingsperiode, uanset at dette sker i kundens bindingsperiode. Varslet ændringer skal indeholde oplysning om kundens ret til at opsige Aftalen. Ændringer i vilkår og priser, som alene er til kundens fordel, kan gennemføres uden varsel, men vil blive offentliggjort på PX3’s hjemmeside. PX3 forbeholder sig ret til, uden varsel, at regulerer prisen en gang årligt pr. 1 november, med max 5%.

Ikræfttræden

Disse standardbetingelser for Aftalen er gældende fra 1. februar 2016.

Alle priser i denne aftale er eksklusiv moms.

KONTAKT OS

icon-2 Email

info@px3.dk

icon-3 Ring til os!

71 99 98 00

icon-1 Addresse

H. H. Seedorffs Stræde 6, 2.tv. 
DK – 8000 Aarhus C